<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">
Skip to content
All posts

AI som konkurransefortrinn for advokatbransjen

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider, samhandler og deler kunnskap. Kunstig intelligens har potensiale til å utføre store deler av oppgavene som i dag utføres av mennesker, noe som har ført til både uro og skepsis blant mange. Likevel handler det ikke om å erstatte advokatene eller ekspertisen de har, men heller om å ta i bruk teknologi som et verktøy for å effektivisere arbeidsprosessene, slik at advokatenes kunnskap og tid utnyttes bedre.

Teknologiløsninger innen kunstig intelligens kan effektivisere eDiscovery- og oppkjøpsprosesser (M&A) betraktelig, samt øke kvaliteten på resultatene.  I en studie gjort i samarbeid med jussprofessorer fra Ivy League-universiteter i USA, ble noen av landets beste og mest erfarne advokater satt i konkurranse med kunstig intelligens om å evaluere juridiske kontrakter raskest og mest feilfritt. Resultatene var slående; der advokatene i gjennomsnitt brukte 92 minutter på å evaluere en kontrakt, brukte teknologiløsningen kun 26 sekunder og nærmest uten feil. Disse funnene ble også nylig omtalt i en artikkel i Advokatbladet, der legal tech-ekspert Eric Vermeulen poengterer viktigheten av digitalisering og dataintelligens i advokatbransjen. Han kaller dataanalyse for den nye «valutaen».  

Teknologiløsningene kan legge til rette for at kunnskap og erfaringer deles på tvers av organisasjonen, gjennom ulike saker, kompetanseområder og datasystemer.  

Advokatselskapet BAHR, som nylig inngikk et samarbeid med ayfie for å implementere kunstig intelligens, bruker blant annet løsningen for å effektivt søke og se sammenhenger mellom nye og tidligere saker fra ulike datasystemer. De ser på digitalisering og gode teknologiløsninger som både nødvendig og differensierende i advokatbransjen. 

 – De beste advokatfirmaene tar grep for å utnytte teknologi og digitalisering best mulig, og dette er nødvendig både BA-HR bygget forfrafor
å bli foretrukket av klienter og å tiltrekke seg de beste hodene. I BAHR ser man digitalisering som en mulighet til å skape nye arbeidsmåter og forretningsmodeller, sier administrerende direktør i BAHR Leap Elise Johnsen Kirkhus.

Les pressemelding: BAHR med kunstig intelligens fra ayfie


Ved å digitalisere elementære oppgaver som i dag gjøres manuelt, vil tiden kunne frigjøres til å løse avanserte juridiske problemstillinger. Dermed styrkes advokatenes evne til å fokusere på jussen og gi bedre rådgivning til sine klienter.

Jeg vil gjerne vite mer